HỆ THỐNG VĂN BẢN

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mẫu sổ quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Xem thêm

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

Khi kê khai sai, viết sai hóa đơn GTGT không biết cách viết công văn giải trình sai sót đó. Công ty kế toán ISMART xin chia sẻ mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế về việc sai sót.
Xem thêm

Mẫu bản cam kết

Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xem thêm

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và cách ghi

Xem thêm

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.
Xem thêm

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn

Bài viết này sẽ đưa ra những thông tin cần thiết về mẫu TB04/AC được ban hành tại phụ lục 4, thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014. Tìm hiểu mẫu này, cách lập mẫu sẽ được trình bày trong bài viết sau đây.
Xem thêm

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Xem thêm

Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu và cách lập theo thông tư 133 và thông tư 200

Thuyết minh báo cáo tài chính dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy nguyên tắc lập và trình bày bản thuyết mình Báo cáo tài chính là gì? Cơ sở lập, nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu như thế nào?
Xem thêm

Mẫu hợp đồng vay tiền

Xem thêm

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Xem thêm

Quy định về thời gian thử việc

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THỬ VIỆC , LƯƠNG THỬ VIỆC, BHXH TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC, MẪU VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Xem thêm

Mẫu hợp đồng thử việc

Xem thêm

MẪU GIẤY ỦY NHIỆM CHI CỦA CÁC NGÂN HÀNG

Xem thêm

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

Xem thêm

Mẫu hợp đồng vay tiền

Xem thêm