Thuế thu nhập doanh nghiệp

DN không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ cần nộp tiền thuế

Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là quý 4/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh, cụ thể như sau:
Xem thêm

Doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Theo điều 5 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính quy định: Các khoản doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:
Xem thêm

Các khoản thu nhập chịu thuế TNDN 2017

Theo điều 4 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau:
Xem thêm

Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí

Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được trừ chi phí khi tính thuế TNDN không? Cách hạch toán tiền phạt vi phạm hợp đồng. Theo Công văn số 3529/TCT-CS thì khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế được cho vào chi phí khi tính thuế TNDN, và phải xuất hoá đơn (hoặc lập phiếu chi) cụ thể như sau:
Xem thêm

Chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên hợp lý thì cần?

Chi phí mua bảo hiểm cho nhân có được cho vào chi phí hợp lý? Những điều kiện để đưa chi phí mua bảo hiểm như: Mua bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên… vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Xem thêm

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, nhà đại đoàn kết

Chi phí tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết cần hồ sơ như thế nào để đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Xem thêm

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 8 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính quy định: Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
Xem thêm

Cách kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý

Theo Điều 12 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN tạm tính theo quý và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:
Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN) trên phần mềm HTKK

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý (01A/TNDN) là tờ khai dành cho DN khai thuế theo thu nhập thực tế phát sinh. Công ty kế toán ISMART xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (01A/TNDN) trên phần mềm HTKK mới nhất theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC
Xem thêm

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán

Theo điều 15 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán cụ thể như sau:
Xem thêm

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Theo điều 14 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn cụ thể như sau:
Xem thêm

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 18 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:
Xem thêm

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Theo điều 16 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản cụ thể như sau:
Xem thêm

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN

Theo điều 10 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định việc: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cụ thể như sau:
Xem thêm