HỆ THỐNG VĂN BẢN

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

714 Views
Mẫu sổ quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Mẫu sổ quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
 
  1. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200.
 
  1. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập.
Sổ quỹ tiền mặt là sổ được thủ quỹ và kế toán sử dụng để phản ánh tình hình thu, chi quỹ tiền mặt của đơn vị theo các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

 Mục đích của Sổ quỹ tiền mặt là:
  • Thủ quỹ nắm được tình hình biến động tăng, giảm của tiền mặt thông qua việc theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt
  • Định kỳ, dễ dàng đối chiếu số liệu giữa sốtiền thực tế trong quỹ và số tiền trên số; số tiền trên sổ và số tiền trên các phần mềm kế toán
- Căn cứ để ghi Sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, phiếu chi của đơn vị
- Sổ quỹ tiền mặt được mở cho Thủ quỹ, mỗi loại quỹ dùng một sổ hoặc một số trang sổ.


  2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.
– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.
– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.
Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G. 
* Chú ý:
Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

-----------------------------------------------------------------------------
Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!