HỆ THỐNG VĂN BẢN

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn

276 Views
Bài viết này sẽ đưa ra những thông tin cần thiết về mẫu TB04/AC được ban hành tại phụ lục 4, thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014. Tìm hiểu mẫu này, cách lập mẫu sẽ được trình bày trong bài viết sau đây.
Bài viết này sẽ đưa ra những thông tin cần thiết về mẫu TB04/AC được ban hành tại phụ lục 4, thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014. Tìm hiểu mẫu này, cách lập mẫu sẽ được trình bày trong bài viết sau đây.

Theo khoản 3 điều 20 thông tư 39 đã ghi rõ:

 1. Trường hợp hóá đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa,
  cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót
  thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận băng văn bản ghi
  rõ sai sót, đồng thời người lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều
  chỉnh ( tăng, giám ) số lượng hàng hoá , giá bán , thuế suất thuế giá trị gia tăng.. tiền
  thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh,
  người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu
  vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Phát hiện hóa đơn viết sai
TH1: Khi phát hiện hóa đơn bị viết sai về số lượng, đơn giá thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán. 
Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh: ghi rõ sai sót, ký và đóng dấu. Mỗi công ty giữ 01 bản.
Bước 2: Bên bán tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh sai sót
Lưu ý: - Ngày trên hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại 
                             – hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng giảm.
TH2: Hóa đơn ghi sai: ngày tháng, tên hàng hóa, ĐVT, mã số thuế, số viết bằng chữ
Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh: ghi rõ sai sót, ký và đóng dấu. Mỗi công ty giữ 01 bản.
Bước 2: Bên bán tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh sai sót
Lưu ý: - Ngày trên hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại 
                             – Các tiêu thức còn lại không sai: gạch chéo
TH3: Hóa đơn viết sai tên công ty địa chỉ - đúng MST
Chỉ cần lập biên bản điều chỉnh – không cần lập hóa đơn điều chỉnh

Hướng dẫn lập biên bản điều chỉnh
1) Phần thông tin chung
Các thông tin hệ thống cập nhật gồm: Tên đơn vị phát hành hóa đơn, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở chính, Điện thoại, Tên đơn vị chủ quản, Mã số thuế đơn vị chủ quản được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.
2) Phần thông tin chi tiết
– STT: Kiểu số, ứng dụng hỗ trợ tự động tăng
– Thông tin thay đổi: 
+ Tên đơn vị phát hành hóa đơn
+ Địa chỉ trụ sở chính
+ Điện thoại
– Thông tin cũ: Nhập kiểu text tối đa 200 ký tự
– Thông tin mới: Nhập kiểu text tối đa 200 ký tự
 
Hướng dẫn kê khai qua phần mềm HTKK

Hóa Đơn/Thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC)
  
Sau đó kết xuất XML để nộp qua mạng.-----------------------------------------------------------
Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!