Thuế thu nhập doanh nghiệp

CÁCH LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48

CÁCH LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48

422 Views
Bảng cân đối tài khoản mẫu số F01-DNN ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản theo quyết định này

CÁCH LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48

 

 

Bảng cân đối tài khoản mẫu số F01-DNN ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản theo quyết định này

 

  1. Cơ sở lập bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là phụ biểu của báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế, dùng để phản ánh tổng quát số hiện có đầu năm, số phát sinh tăng giảm, trong năm và số hiện có cuối năm được phân loại theo tài khoản kế toán của các loại tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

  1. Cách lập bảng cân đối tài khoản chi tiết theo từng chỉ tiêu

Cột 1: Số hiệu tài khoản

Ghi số hiệu từng tài khoản cấp 1 doanh nghiệp sử dụng trong năm báo cáo

Cột 2: Tên tài khoản

Ghi tên của từng tài khoản theo thứ tự từng loại mà DN đang sử dụng

Cột 3,4: Số dư đầu năm

Phản ánh số dư đầu nợ đầu năm và dư có đầu năm theo từng tài khoản. Số liệu để ghi được căn cứ vào sổ cái hoặc nhật ký - sổ cái, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7,8 của bảng cân đối năm trước

Cột 5, 6: Số phát sinh trong năm

Căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ, số phát sinh bên có của từng tài khoản trong năm báo cáo. Số liệu để ghi được căn cứ vào tổng số phát sinh bên nợ và tổng số phát sinh bên có của từng loại tài khoản ghi trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái trong năm báo cáo.

Cột 7, 8: Số dư cuối năm

Dùng để phản ánh số dư nợ cuối năm và số dư có cuối năm theo từng tài khoản mục của năm báo cáo. Số liệu ghi được tính như sau: 

Số dư nợ cuối năm  = Số dư đầu năm + Số phát sinh tăng - Số phát sinh giảm
---------------------------------------------------------------------
Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!